လမ္းေဘးတြင္ အိပ္ေပ်ာ္ပီး ရပ္ထားသည့္ ကားကို စစ္ေဆးရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ဆဲဆိုေနသည့္ (video)

ၾကားသိရသမွ်

လမ္းေဘးတြင္ အိပ္ေပ်ာ္ပီး ရပ္ထားသည့္ကားကို စစ္ေဆးရာ

တာဝန္ရွိသူမ်ားအားဆဲဆိုသည့္ video ဖိုင္ ခုဘဲျဖစ္တာ ေျမနီကုန္းမွာ

Credit- Wai Yan bo

naethitmyanmar