ေအာက္ဆုံးတြင္ ရုပ္သံဖိုင္ တင္ျပထားပါသည္

ေကာက္႐ိုးမိႈိကို ရံုျဖင့္စိုိက္ပ်ိဳးျခင္း

၁. ရံံ တည္ေဆာက္ျခင္း

အတိုိင္းအတာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္တည္ေဆာက္ ၾကေသာ္လည္း က်ေနာ္အႀကိဳက္ဆံုး အက်ယ္အဝန္္းမွာ အလ်ား ၁၂ ေပ အနံ ၈ ေပ အျမင့္ေခါင္ ေျမေပၚ ၉ ေပ လက္ခံ ေျမေပၚ ၇ ေပ ျဖစ္ပါတယ္

ကုုန္က်စရိတ္သက္သာေစရန္ ပတ္လည္ေလ်ွာက္လမ္းမ်ားမလုပ္ဘဲ အလယ္တြင္ ၂ ေပ လူသြားလမ္္းခ်န္ၿပီး ဘယ္ညာ စင္ ၂ စင္ ၂ ဆက့္ထို႔ပါ့မယ္ခင္ဗ်ာ

တစ္ဆင့္ျခင္္းအကြာအေဝးမွာ ေျမျပင္မွွ ေအာက္ဆံုးစင္ ၁ ေပ ေအာက္ႏွင့္ ဒု ၂ ေပ ဒုႏွင့္္ အေပၚဆံုး ၂ ေပ အေပၚဆံုးႏွင့္ လက္ခံ တိုင္ ေဘးအျမင့္ ၂ ေပျဖစ္ပါတယ္

ရံံု တစ္ခုလံုး ကိုိ တာေပၚလင္ တစ္ထပ္ျဖင့္္ သာ လံုံေကာင္ကာၿပီး အဝင္ အဖြင့္အပိိတ္ တံခါးတစ္ခ်ပ္သာထားပါ့မယ္

ျမင့္မိုရ္ ႏွစ္ဖက္မွာ ၈ လက္မ အခ်င္း႐ွိ အေပါက္ ၄ ေပါက္ တစ္ဖက္ ၂ ေပါက္ဖြင့္ထားေပးပါ့မယ္ အေပါက္အဖြင့္အပိတ္အတြက္ ပီနံအိပ္ ကို အသံုးျပဳ တာအဆင္ေျပတာေတြ႔ရပါတယ္

ရံုကို ေႏြရာသီမွာအရိပ္ရေအာင္ စီမံေပးသင့္ပါတယ္ ေဆာင္းမကုန္သည့္ 2 လပိုင္းအထိ ေနပူျပင္တြင္ထားႏိုင္ပါသည္

၂. ရံုံတင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္္း ႏြားေခ်း ဂ်ပ္ ကုန္ၾကမ္းျဖင့္္ ေအာက္မွာ ဂ်ပ္ေတြခင္းပါ့မယ္္ က်ေနာ္ေအာက္ထြက္မယူပါဘူးခင္ဗ်ာ

ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုိရင္ ဒုတိယသား ယူမွာမိုိလို႔ပါ ေအာက္ထြက္ယူမယ္ဆိုရင္္ ေအာက္မွာ သစ္ခြဇာခင္းပါ

ရံံုရဲ႕ သေဘာသဘာဝအရ အေပၚပူ ေအာက္ေအးမိုလို႔ စင္တိုင္းအပူခ်ိန္မ်ွတေစရန္ အေပၚကို ကုန္ၾကမ္း ေလ်ာ့သံုးၿပီး ေအာက္ကို ကုန္ၾကမ္း ပိုသံုး ပါ့မယ္ခင္ဗ်ာ

ေအာက္ခံႏြားေခ်းကို ေအာက္ဆံုး ၇ တင္း အလယ္ ၅ အေပၚ ၃ တင္းခင္းပါ့မယ္ခင္ဗ်ာ

ပူရင္မိႈ္ေဘးသို႔ထြက္တတ္သျဖင့္ ဂ်ပ္စကၠဴကိုလည္း အေပၚ ဧရိယာက်ဥ္းၿပီး ေအာက္ပိုင္းကို က်ယ္ခင္းပါ့မယ္ ဂ်ပ္ ၁၀ ပိသာကို အေပၚ ေဘး ၈ လက္မ အလယ္ ေဘး ၆ လက္မ ေအာက္ဆံုး ေဘး ၄ လက္မ ခ်န္ၿပီး

ေရ ၁ နာရီၤ စိမ္ စုတ္ျဖဲ ခင္းပါ့မယ္ခင္ဗ်ာ ဂ်ပ္ေပါကို ဆကြဲ 1 ဗူး ဖြဲႏုတစ္ဗူး ပက္ပါ့မယ္္

တစ္စင္္ တစ္ေဘာင္ကိုိ မ်ိဳး၃ ထုပ္ (က်ေနာ္က ထိုင္းမ်ိဳး ဆူဖာနမကို္သံုး ထားလို႔ပါ) မိႈစာမႈန္႔ ၂၀ သားသို႔ ေကာက္ညႇင္းမႈန္႔ ၂၀ သားနဲ႔ ေရာနယ္ၿပီး ဂ်ပ္ေပၚေရာ ေအာက္ခံ ႏြားေခ်းေပၚကိုပါ အႏွံ႔ ျဖဴးပါ့မယ္

အေပၚဖံုးအတြက္္ တစ္ေဘာင္ကိုိ ႏြားေခ်း ၃ တင္းအား တစ္ရက္ႀကိဳိၿပီး ေကာက္ညႇင္းမႈန္႔ ၂၀ သားသို႔ မိႈစာ ၂၀ သားနဲ႔ ေရာေမႊ ေရအနည္းငယ္ဖ်န္းၿပီး ႏွပ္ထားပါ့မယ္ ၿပီးလ်ွင္ မ်ိဳး ႏွင့္ ဂ်ပ္ လံုေအာင္ ဖံုးပါ့မယ္ခင္ဗ်ာ

ႏြားေခ်း အစိုအေျခာက္ေပၚမူတည္ၿပီး စိုိထိုင္းဆ ၈၀ ခန္႔ ႔႐ွိေအာင္ ေရ ေလာင္းပါ့မယ္္ ၿပီးလ်ွင္္ အားေဆး ေလာင္းပါ့မယ္ က်ေနာ္ကေတာ့ စီဂ႐ိုး 2 ဇြန္းကိုေရ 1 ဂါလံႏွင့္ေရာဖ်န္းပါတယ္္

ၿပီးလ်ွင္ မိႈိေဘာင္အေပၚမွ သြပ္ႀကိဳးဆြဲပီး အေပၚကေန ဂ်ပ္စကၠဴေတြ အုပ္ၿပီး အေမွာင္ခ်ထားပါ့မယ္

အပူခ်ိန္ကိုိ ၃၅ မွ ၄၀ ၾကားထားေပးပါ ၄၀ ေက်ာ္ရင္ေတာ့ အေပါက္ကေလးေတြဖြင့္ေပးပါခင္ဗ်ာ လိုအပ္ရင္ ရံုေပၚကို ေရေလာင္းေရ ပက္ပါခင္ဗ်ာ

ရုပ္သံၾကည့္ရန္

၃. မိႈမ်ွင္ျဖတ္ျခင္း

စိုိက္ရက္မပါ ၅ ရက္ေျမာက္မွာ မိႈမ်ွင္အေျခအေနၾကည့္ၿပီး မိႈမ်ွင္ျဖတ္ပါ့မယ္ က်ေနာ္ကေတာ့ တစ္ေဘာင္ကို စီဂ႐ိုး အားေဆး ၁၅ ml နဲ႔ ေရ ၁ ဂါလံ ေရာၿပီး

ေဆးဖ်န္းပံုးႏွင့္ မႈတ္ဖ်န္းခဲ့ပါတယ္ ဒီေနရာမွာ ေရ လိုေနရင္ေတာ့ ေရထပ္ေပးပါ

၄. မိႈမ်ွင္ျဖတ္ၿပီး ေနာက္္ လုပ္ေဆာင္ရန္္

မိႈမ်ွင္ျဖတ္္ ၿပီးေနာက္ ဂ်ပ္ေတြကို ဖယ္ပါ့မယ္ ရည္ရြယ္ခ်က္က အလင္းေရာင္ ေပးဖို႔ပါ

၆ ရက္ေျမာက္မွာ တံခါးကို မိိနစ္ ၂၀ ခန္႔ဖြင့္ၿပီး ေလ သြင္းပါ့မယ္၇ ရက္မွာလည္း ဒီလို ဘဲလုပ္ပါ့မယ္္

ရုပ္သံၾကည့္ရန္

၈ရက္ ၉ ရက္္ေလာက္မွာ သေနၵစံုလာပါၿပီ ေျပာင္းဗူးေစ့ အရြြယ္ေလာက္မွာ ဂ်ပ္ေတြကို ေဘးကေန ကာပါ့မယ္္ စင္တစ္ခုျခင္းေဘးကေနပါ အေပၚဆံုးကိုေတာ့ အေပၚပါကာပါ့မယ္

အဲေနာက္မွာေတာ့ အပူခ်ိန္ကိုိ ၃၂ မေက်ာ္ေအာင္ထိန္းပါ့မယ္ခင္ဗ်ာ အပူလ်ိန္တက္လာရင္ ျမင့္မိုေပါက္မ်ားကို ဖြင့္ျခင္း

တံခါးေပါက္ဖြင့္ျခင္း ကာထားေသာ ဂ်ပ္မ်ားကို ေရ မႊားမႈတ္ျခင္း တို႔ျဖင့္ အပူခ်ိန္ကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ လိုအပ္ရင္ ရံုကိုေရေလာင္းေပးပါခင္ဗ်ာ

၁၁ ရက္္ ၁၂ ရက္သားမွာ မိႈလံုးေလးေတြကိုစတင္ခူးႏိုင္ပါၿပီ မိႈိခူးၿပီးေနာက္ ဆန္ေဆးေရ ကိုိေရမႊးမံႈမံႈနဲ႔ အနည္းငယ္ ခပ္ေဝးေဝးမွ ေပးႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ

မိႈ ၄. ၅ ရက္ခနိ႔ ခူးၿပီး ပသားကုုန္လ်ွင္ စီဂ႐ိုး ၂၀ ml ေရ ၂ ဂါလံခန္္႔ ဖ်န္းၿပီး ရံုကို အလံုျပန္ပိတ္ၿပီး ၃ ရက္ခန္႔တြင္ မိႈျပန္ထြက္လာပါလိမ့္မယ္ခင္ဗ်ာ

ေကာက္႐ိုးေငြႏွင္႔္ နည္းပညာျဖန္႔ျဖဴးေရး

naethitmyanmar

ကောက်ရိုးမှိုကို ရုံဖြင့်စိုက်ပျိုးခြင်း

၁. ရံံ တည်ဆောက်ခြင်း

အတိုင်းအတာအမျိုးမျိုးဖြင့်တည်ဆောက် ကြသော်လည်း ကျနော်အကြိုက်ဆုံး အကျယ်အဝန်းမှာ အလျား ၁၂ ပေ အနံ ၈ ပေ အမြင့်ခေါင် မြေပေါ် ၉ ပေ လက်ခံ မြေပေါ် ၇ ပေ ဖြစ်ပါတယ်

ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန် ပတ်လည်လျှောက်လမ်းများမလုပ်ဘဲ အလယ်တွင် ၂ ပေ လူသွားလမ်းချန်ပြီး ဘယ်ညာ စင် ၂ စင် ၂ ဆက့်ထို့ပါ့မယ်ခင်ဗျာ

တစ်ဆင့်ခြင်းအကွာအဝေးမှာ မြေပြင်မှ အောက်ဆုံးစင် ၁ ပေ အောက်နှင့် ဒု ၂ ပေ ဒုနှင့် အပေါ်ဆုံး ၂ ပေ အပေါ်ဆုံးနှင့် လက်ခံ တိုင် ဘေးအမြင့် ၂ ပေဖြစ်ပါတယ်

ရံုံ တစ်ခုလုံး ကို တာပေါ်လင် တစ်ထပ်ဖြင့်် သာ လုံံကောင်ကာပြီး အဝင် အဖွင့်အပိတ် တံခါးတစ်ချပ်သာထားပါ့မယ်

မြင့်မိုရ် နှစ်ဖက်မှာ ၈ လက်မ အချင်းရှိ အပေါက် ၄ ပေါက် တစ်ဖက် ၂ ပေါက်ဖွင့်ထားပေးပါ့မယ် အပေါက်အဖွင့်အပိတ်အတွက် ပီနံအိပ် ကို အသုံးပြု တာအဆင်ပြေတာတွေ့ရပါတယ်

ရုံကို နွေရာသီမှာအရိပ်ရအောင် စီမံပေးသင့်ပါတယ် ဆောင်းမကုန်သည့် 2 လပိုင်းအထိ နေပူပြင်တွင်ထားနိုင်ပါသည်

၂. ရုံံတင်စိုက်ပျိုးခြင်း နွားချေး ဂျပ် ကုန်ကြမ်းဖြင့်် အောက်မှာ ဂျပ်တွေခင်းပါ့မယ် ကျနော်အောက်ထွက်မယူပါဘူးခင်ဗျာ

ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် ဒုတိယသား ယူမှာမိုလို့ပါ အောက်ထွက်ယူမယ်ဆိုရင် အောက်မှာ သစ်ခွဇာခင်းပါ

ရံုံရဲ့ သဘောသဘာဝအရ အပေါ်ပူ အောက်အေးမိုလို့ စင်တိုင်းအပူချိန်မျှတစေရန် အပေါ်ကို ကုန်ကြမ်း လျော့သုံးပြီး အောက်ကို ကုန်ကြမ်း ပိုသုံး ပါ့မယ်ခင်ဗျာ

အောက်ခံနွားချေးကို အောက်ဆုံး ၇ တင်း အလယ် ၅ အပေါ် ၃ တင်းခင်းပါ့မယ်ခင်ဗျာ

ပူရင်မှိုဘေးသို့ထွက်တတ်သဖြင့် ဂျပ်စက္ကူကိုလည်း အပေါ် ဧရိယာကျဉ်းပြီး အောက်ပိုင်းကို ကျယ်ခင်းပါ့မယ် ဂျပ် ၁၀ ပိသာကို အပေါ် ဘေး ၈ လက်မ အလယ် ဘေး ၆ လက်မ အောက်ဆုံး ဘေး ၄ လက်မ ချန်ပြီး

ရေ ၁ နာရီၤ စိမ် စုတ်ဖြဲ ခင်းပါ့မယ်ခင်ဗျာ ဂျပ်ပေါကို ဆကွဲ 1 ဗူး ဖွဲနုတစ်ဗူး ပက်ပါ့မယ်

တစ်စင် တစ်ဘောင်ကို မျိုး၃ ထုပ် (ကျနော်က ထိုင်းမျိုး ဆူဖာနမကိုသုံး ထားလို့ပါ) မှိုစာမှုန့် ၂၀ သားသို့ ကောက်ညှင်းမှုန့် ၂၀ သားနဲ့ ရောနယ်ပြီး ဂျပ်ပေါ်ရော အောက်ခံ နွားချေးပေါ်ကိုပါ အနှံ့ ဖြူးပါ့မယ်

အပေါ်ဖုံးအတွက် တစ်ဘောင်ကို နွားချေး ၃ တင်းအား တစ်ရက်ကြိုပြီး ကောက်ညှင်းမှုန့် ၂၀ သားသို့ မှိုစာ ၂၀ သားနဲ့ ရောမွှေ ရေအနည်းငယ်ဖျန်းပြီး နှပ်ထားပါ့မယ် ပြီးလျှင် မျိုး နှင့် ဂျပ် လုံအောင် ဖုံးပါ့မယ်ခင်ဗျာ

နွားချေး အစိုအခြောက်ပေါ်မူတည်ပြီး စိုထိုင်းဆ ၈၀ ခန့့်ရှိအောင် ရေ လောင်းပါ့မယ် ပြီးလျှင် အားဆေး လောင်းပါ့မယ် ကျနော်ကတော့ စီဂရိုး 2 ဇွန်းကိုရေ 1 ဂါလံနှင့်ရောဖျန်းပါတယ်

ပြီးလျှင် မှိုဘောင်အပေါ်မှ သွပ်ကြိုးဆွဲပီး အပေါ်ကနေ ဂျပ်စက္ကူတွေ အုပ်ပြီး အမှောင်ချထားပါ့မယ်

အပူချိန်ကို ၃၅ မှ ၄၀ ကြားထားပေးပါ ၄၀ ကျော်ရင်တော့ အပေါက်ကလေးတွေဖွင့်ပေးပါခင်ဗျာ လိုအပ်ရင် ရုံပေါ်ကို ရေလောင်းရေ ပက်ပါခင်ဗျာ

၃. မှိုမျှင်ဖြတ်ခြင်း

စိုက်ရက်မပါ ၅ ရက်မြောက်မှာ မှိုမျှင်အခြေအနေကြည့်ပြီး မှိုမျှင်ဖြတ်ပါ့မယ် ကျနော်ကတော့ တစ်ဘောင်ကို စီဂရိုး အားဆေး ၁၅ ml နဲ့ ရေ ၁ ဂါလံ ရောပြီး

ဆေးဖျန်းပုံးနှင့် မှုတ်ဖျန်းခဲ့ပါတယ် ဒီနေရာမှာ ရေ လိုနေရင်တော့ ရေထပ်ပေးပါ

၄. မှိုမျှင်ဖြတ်ပြီး နောက် လုပ်ဆောင်ရန်

မှိုမျှင်ဖြတ် ပြီးနောက် ဂျပ်တွေကို ဖယ်ပါ့မယ် ရည်ရွယ်ချက်က အလင်းရောင် ပေးဖို့ပါ

၆ ရက်မြောက်မှာ တံခါးကို မိနစ် ၂၀ ခန့်ဖွင့်ပြီး လေ သွင်းပါ့မယ်၇ ရက်မှာလည်း ဒီလို ဘဲလုပ်ပါ့မယ်

၈ရက် ၉ ရက်လောက်မှာ သန္ဒေစုံလာပါပြီ ပြောင်းဗူးစေ့ အရွယ်လောက်မှာ ဂျပ်တွေကို ဘေးကနေ ကာပါ့မယ် စင်တစ်ခုခြင်းဘေးကနေပါ အပေါ်ဆုံးကိုတော့ အပေါ်ပါကာပါ့မယ်

အဲနောက်မှာတော့ အပူချိန်ကို ၃၂ မကျော်အောင်ထိန်းပါ့မယ်ခင်ဗျာ အပူလျိန်တက်လာရင် မြင့်မိုပေါက်များကို ဖွင့်ခြင်း

တံခါးပေါက်ဖွင့်ခြင်း ကာထားသော ဂျပ်များကို ရေ မွှားမှုတ်ခြင်း တို့ဖြင့် အပူချိန်ကို လျော့ချနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ လိုအပ်ရင် ရုံကိုရေလောင်းပေးပါခင်ဗျာ

၁၁ ရက် ၁၂ ရက်သားမှာ မှိုလုံးလေးတွေကိုစတင်ခူးနိုင်ပါပြီ မှိုခူးပြီးနောက် ဆန်ဆေးရေ ကိုရေမွှးမှုံမှုံနဲ့ အနည်းငယ် ခပ်ဝေးဝေးမှ ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မှို ၄. ၅ ရက်ခနိ့ ခူးပြီး ပသားကုန်လျှင် စီဂရိုး ၂၀ ml ရေ ၂ ဂါလံခန့်် ဖျန်းပြီး ရုံကို အလုံပြန်ပိတ်ပြီး ၃ ရက်ခန့်တွင် မှိုပြန်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ

ကောက်ရိုးငွေနှင့် နည်းပညာဖြန့်ဖြူးရေး

naethitmyanmar